Nigeria Postal Codes Finder And Zip Code Listing

Nigeria Postal Code Finder And Zip Code Listing 36 State of this country, complete with L.G.A, Towns, Villages, Districts, And Areas

Ador LGA Postal Codes

Ador LGA ZIP Codes, This Local Government Area consists of 4 Districts with postal codes 973107 - 973110.

Listing of ZIP Code in Ador LGA

Distric


Agila Postal code
Town ZIP Code
Agbekpu ➲ Agila ➲ Agwu ➲ Ai-Amidu ➲ Ai-Ogbola ➲ Ai-Unazi ➲ Aikpiliogwu ➲ Aizu ➲ Akpa Centre ➲ Akpoge ➲ Anjotsu ➲ Anmeta ➲ Efoha ➲ Efufu ➲ Ibende ➲ Igbizi ➲ Ikpeba ➲ Ikpilogwu ➲ Ivetse ➲ Oda ➲ Ogbegbera ➲ Ogbilolo ➲ Ogbokwu ➲ Ogebee ➲ Oglede. ➲ Oje Otaje ➲ Okpakor ➲ Okpatobo ➲ Okwo ➲ Onogwu ➲ Opwa ➲ Osalemu ➲ Osudu ➲ Ote-Ogbeche ➲ Otokilo ➲ Udegu ➲ Udegu Urisi ➲ Udegu-Ai-Osa-Kpoma ➲ Udegu-Akpo ➲ Udokwu-Agarada.973109

Atonkon Postal code
Town ZIP Code
Abey ➲ Adaboa ➲ Adochi ➲ Atuolo ➲ Ayaga ➲ Efelo ➲ Enjoji ➲ Igba ➲ Ijokoro ➲ Ikpatene ➲ Ikpomolokpo ➲ Jalili ➲ Ndekma ➲ Ndogaba ➲ Obe ➲ Odurukwu ➲ Ogedegi ➲ Ogi ➲ Ojenyo ➲ Ojije. ➲ Okari ➲ Okonoji ➲ Okpudu ➲ Okwasi ➲ Olukpo ➲ Osiloko ➲ Rijo ➲ Royongo ➲ Udebo-Ukwonyo ➲ Ugede ➲ Ukwonyo ➲ Unwege-Igba ➲ Unweje-Rijo ➲ Utonkon ➲ Wunikpo ➲ Wurechi.973110

Igumale Postal code
Town ZIP Code
Abakpa ➲ Ai - Ameh ➲ Ai - Ebiega ➲ Ai - Onazi ➲ Ai-AdaakaAi-Agbo ➲ Elikizi ➲ Etenyi ➲ Igah ➲ Igedde ➲ Ijigbam ➲ Ikponkpon ➲ Ogbee ➲ Ogongo ➲ Olekwu ➲ Osabo ➲ Osipi ➲ Osukpo ➲ Oturukpo.973107

Ulayi Postal code
Town ZIP Code
Abisunya ➲ Achibila ➲ Adegime ➲ Agom ➲ Ai- Oga ➲ Ai-Okpam ➲ Ebera ➲ Efopfu ➲ Ehaje ➲ Ichesi ➲ Idobi ➲ Ijigboli ➲ Ikpole ➲ Ipole ➲ Izigban ➲ Ofunaga ➲ Ogongo ➲ Ojeba ➲ Okpe ➲ Omogwu ➲ Ugbala ➲ Ulayi.973108

📮 The main post offices in each region in Nigeria have postal codes ending in 0001. The lowest postal code is 100001 and the highest with a special code is 982002.

🏤 NIPOST or Nigerian Postal Service is a company owned and operated by the government of this country. The country has a total of more than 5000 post offices spread throughout the region. Find the correct ZIP (Zone Improvement Plan) code or Postal code for the postal address you need.