Nigeria Postal Codes Finder And Zip Code Listing

Nigeria Postal Code Finder And Zip Code Listing 36 State of this country, complete with L.G.A, Towns, Villages, Districts, And Areas

Ador LGA Postal Codes

Ador LGA ZIP Codes, This Local Government Area consists of 4 Districts with postal codes 973107 - 973110.

Listing of ZIP Code in Ador LGA

Distric


Agila Postal code
Town ZIP Code
Agbekpu973109
Agila973109
Agwu973109
Ai-Amidu973109
Ai-Ogbola973109
Ai-Unazi973109
Aikpiliogwu973109
Aizu973109
Akpa Centre973109
Akpoge973109
Anjotsu973109
Anmeta973109
Efoha973109
Efufu973109
Ibende973109
Igbizi973109
Ikpeba973109
Ikpilogwu973109
Ivetse973109
Oda973109
Ogbegbera973109
Ogbilolo973109
Ogbokwu973109
Ogebee973109
Oglede973109
Oje Otaje973109
Okpakor973109
Okpatobo973109
Okwo973109
Onogwu973109
Opwa973109
Osalemu973109
Osudu973109
Ote-Ogbeche973109
Otokilo973109
Udegu973109
Udegu Urisi973109
Udegu-Ai-Osa-Kpoma973109
Udegu-Akpo973109
Udokwu-Agarada973109

Atonkon Postal code
Town ZIP Code
Abey973110
Adaboa973110
Adochi973110
Atuolo973110
Ayaga973110
Efelo973110
Enjoji973110
Igba973110
Ijokoro973110
Ikpatene973110
Ikpomolokpo973110
Jalili973110
Ndekma973110
Ndogaba973110
Obe973110
Odurukwu973110
Ogedegi973110
Ogi973110
Ojenyo973110
Ojije973110
Okari973110
Okonoji973110
Okpudu973110
Okwasi973110
Olukpo973110
Osiloko973110
Rijo973110
Royongo973110
Udebo-Ukwonyo973110
Ugede973110
Ukwonyo973110
Unwege-Igba973110
Unweje-Rijo973110
Utonkon973110
Wunikpo973110
Wurechi973110

Igumale Postal code
Town ZIP Code
Abakpa973107
Ai - Ameh973107
Ai - Ebiega973107
Ai - Onazi973107
Ai-AdaakaAi-Agbo973107
Elikizi973107
Etenyi973107
Igah973107
Igedde973107
Ijigbam973107
Ikponkpon973107
Ogbee973107
Ogongo973107
Olekwu973107
Osabo973107
Osipi973107
Osukpo973107
Oturukpo973107

Ulayi Postal code
Town ZIP Code
Abisunya973108
Achibila973108
Adegime973108
Agom973108
Ai- Oga973108
Ai-Okpam973108
Ebera973108
Efopfu973108
Ehaje973108
Ichesi973108
Idobi973108
Ijigboli973108
Ikpole973108
Ipole973108
Izigban973108
Ofunaga973108
Ogongo973108
Ojeba973108
Okpe973108
Omogwu973108
Ugbala973108
Ulayi973108

Other Town or LGA codes

📮 The main post offices in each region in Nigeria have postal codes ending in 0001. The lowest postal code is 100001 and the highest with a special code is 982002.

🏤 NIPOST or Nigerian Postal Service is a company owned and operated by the government of this country. The country has a total of more than 5000 post offices spread throughout the region. Find the correct ZIP (Zone Improvement Plan) code or Postal Code for the postal address you need.