Nigeria Postal Codes Finder And Zip Code Listing

Nigeria Postal Code Finder And Zip Code Listing 36 State of this country, complete with L.G.A, Towns, Villages, Districts, And Areas

Okpokwu LGA Postal Codes

Okpokwu LGA ZIP Codes, This Local Government Area consists of 6 Districts with postal codes 972005 - 973106.

Listing of ZIP Code in Okpokwu LGA

Distric


Edumoga Postal code
Town ZIP Code
A-Adabulu ➲ Adum ➲ Agamud ➲ Agbangwe ➲ Agila-Oladikwu ➲ Aiede ➲ Ajide ➲ Akaga ➲ Akpitodo-Akpaya ➲ Akpodo ➲ Akpuneje ➲ Alaglanu ➲ Amafu ➲ Aokete ➲ Aokpaneg ➲ Aokpasu ➲ Aokpe ➲ Atekpo ➲ Ebo-Ya ➲ Ebodahubi ➲ Edkeajio ➲ Efede-Aoi ➲ Efffa ➲ Effion ➲ Efoyo ➲ Ejema ➲ Ekenobi. ➲ Engle ➲ Gapo ➲ Igama ➲ Ijeha ➲ Ipoya ➲ Iwewe ➲ Laionyes ➲ Obotu-Ehaje ➲ Obotu-Icho ➲ Obulu ➲ Odaba ➲ Oduda ➲ Ogblega ➲ Ogblo ➲ Ogbodo ➲ Ogodum ➲ Ogomotu ➲ Ojigo ➲ Okana ➲ Okga-Ogodo ➲ Okopolikpo-I ➲ Okpafie. ➲ Okpale ➲ Okpale-Ota ➲ Okpilioho ➲ Okpolikpo-Ehaje ➲ Oladegbo ➲ Olago ➲ Olaidu ➲ Olaioleje ➲ Olengbecho ➲ Ollo ➲ Omolokpo ➲ Omusu ➲ Opioli ➲ Otada-Otutu ➲ Otobi ➲ Ugbokolo ➲ Ugbokpo.973106

Ichama Postal code
Town ZIP Code
Acho ➲ Adiga ➲ Adiga Oyira ➲ Ejaa ➲ Ichana ➲ Ipele-Ohebe ➲ Ipole-Aiagbo ➲ Ipole-Aiebega ➲ Ipole-Aikpe ➲ Ipole-Aiona ➲ Iwewe-Ichama ➲ Ode-Sasa ➲ Odokpo ➲ Ojocha ➲ Ojoga ➲ Oleayidu ➲ Oma.973102

Okpoga Postal code
Town ZIP Code
Agado ➲ Agene ➲ Ai-Anechi ➲ Ai-Ochokpo ➲ Aidogodo ➲ Akpakpa ➲ Amuju ➲ Ede-Okpaga ➲ Idiri ➲ Idobe ➲ Idoko-Aga ➲ Ikonijo ➲ Ogbaga ➲ Ogwuche Akpa ➲ Okadoga ➲ Oklenyi ➲ Okpoga ➲ Okpudu ➲ Olayi-Agbino.973101

Orokam Postal code
Town ZIP Code
Adum-Oko ➲ Ai-Ona ➲ Efoma ➲ Ejema ➲ Enyajuru ➲ Ibiladu ➲ Ikemu ➲ Imeyi ➲ Ipole-Adupi ➲ Ipole-Ako ➲ Ipole-Iyiru ➲ Ipole-Oko ➲ Itesi ➲ Leke ➲ Obenda ➲ Ocheje. ➲ Ogwurute ➲ Okparigbo ➲ Olaigbena ➲ Ole-Igwu ➲ Oleche ➲ Orokam ➲ Oture ➲ Ugbagba-Ako ➲ Ugbogidi ➲ Ukalegu-Igwu ➲ Ukporo.973104

Otukpa Postal code
Town ZIP Code
Abache ➲ Abo ➲ Adepe ➲ Adum ➲ Agbafu ➲ Ago ➲ Aikwu ➲ Akpagidigbo ➲ Alagiranu ➲ Ari-Engweewu ➲ Court-Otukpa ➲ Ebari ➲ Ebudu ➲ Efeche ➲ Efekwo ➲ Effion ➲ Efocho ➲ Efugo ➲ Eha-Otukpa ➲ Eke-Ekwute ➲ Epe-Agbo ➲ Epeilo ➲ Epeilo-Ikpoyi ➲ Idede ➲ Idiri ➲ Idodoloko ➲ Ijadoja. ➲ Ikregi ➲ Ipichicha ➲ Ipiga ➲ Ipole Abo ➲ Ipu-Ugbogbo ➲ Ipuchicha ➲ Obuh ➲ Oda ➲ Odoba ➲ Odwebe ➲ Ofojo ➲ Ogaje ➲ Ogene ➲ Ogonkwu ➲ Okoncheta ➲ Olabekpa ➲ Olachagbaha ➲ Oladu ➲ Olagwuche ➲ Olamago. ➲ Oloche ➲ Onchegbi ➲ Orido ➲ Oto ➲ Otukpa ➲ Owoso ➲ Ubiegi ➲ Udegi ➲ Ugbamaka ➲ Ugbogwu ➲ Ugbokpo ➲ Ukwo ➲ Umarichi ➲ Zaria.973105

Owukpa Postal code
Town ZIP Code
Adu ➲ Agira ➲ Aiede ➲ Aifam-Centre ➲ Aiji ➲ Alagarunu ➲ Amejo ➲ Anchimodo ➲ Ankpa ➲ Annachowga ➲ Atamaka ➲ Ati ➲ Ebanna ➲ Ebela ➲ Ede ➲ Eha-Uleke ➲ Ehicho ➲ Ehuhu ➲ Ejaa ➲ Ejule ➲ Eke ➲ Eke-Ai odu ➲ Eke-Akpa ➲ Elugu ➲ Epiege ➲ Eru ➲ Eyere ➲ Eyupi ➲ Ibagba ➲ Ibiti. ➲ Idogobe ➲ Iga-Uroko ➲ Ikwo ➲ Ipole ➲ Ipole-Aitan ➲ Ipole-Aiuja ➲ Ipole-Ekere ➲ Ipole-Owukpa ➲ Iwewe ➲ Iwewe-Aiodu ➲ Oderigbo ➲ Ogbata ➲ Ogbonoko ➲ Ogichigodi ➲ Ogwurutee ➲ Okpoto ➲ Okpudu ➲ Olempe-Ogicho. ➲ Oma ➲ Onyirada ➲ Owukpa ➲ Owuruwuru ➲ Ubafu ➲ Ubenjira ➲ Ubono ➲ Ugbokpo ➲ Ugbugbu ➲ Ukalegwu ➲ Uko ➲ Uleke ➲ Umafu.973103

Postal Facility

City ZIP Code
Okpoga972005
Ugbokolo 972007

Post Office

List of Post Office in Okpokwu LGA
Post OfficeAddress
OkpogaNo. 6 Ollo Rd Ugwu Okpoga.
UgbokoloNo. 15 Enugu – Otukpo Rd Ugbokolo.
IgumaleNo. 5 Egwu Market rd Igumale.

📮 The main post offices in each region in Nigeria have postal codes ending in 0001. The lowest postal code is 100001 and the highest with a special code is 982002.

🏤 NIPOST or Nigerian Postal Service is a company owned and operated by the government of this country. The country has a total of more than 5000 post offices spread throughout the region. Find the correct ZIP (Zone Improvement Plan) code or Postal code for the postal address you need.