Ogbadibo LGA Postal Code

Ogbadibo Postal Codes is 972006 - 973105. This local government area is located in Benue State, North central Geopolitical Zone of Nigeria. For more details on the list of ZIP codes or Postal codes in Ogbadibo LGA, find the code along with the district and location.

District List


Ogbadibo ZIP Codes

  Place
  Postal Code
 1. Orokam
  • Adum-Oko
   973104
  • Ai-Ona
   973104
  • Efoma
   973104
  • Ejema
   973104
  • Enyajuru
   973104
  • Ibiladu
   973104
  • Ikemu
   973104
  • Imeyi
   973104
  • Ipole-Adupi
   973104
  • Ipole-Ako
   973104
  • Ipole-Iyiru
   973104
  • Ipole-Oko
   973104
  • Itesi
   973104
  • Leke
   973104
  • Obenda
   973104
  • Ocheje.
   973104
  • Ogwurute
   973104
  • Okparigbo
   973104
  • Olaigbena
   973104
  • Ole-Igwu
   973104
  • Oleche
   973104
  • Orokam
   973104
  • Oture
   973104
  • Ugbagba-Ako
   973104
  • Ugbogidi
   973104
  • Ukalegu-Igwu
   973104
  • Ukporo
   973104
 2. Otukpa
  • Abache
   973105
  • Abo
   973105
  • Adepe
   973105
  • Adum
   973105
  • Agbafu
   973105
  • Ago
   973105
  • Aikwu
   973105
  • Akpagidigbo
   973105
  • Alagiranu
   973105
  • Ari-Engweewu
   973105
  • Court-Otukpa
   973105
  • Ebari
   973105
  • Ebudu
   973105
  • Efeche
   973105
  • Efekwo
   973105
  • Effion
   973105
  • Efocho
   973105
  • Efugo
   973105
  • Eha-Otukpa
   973105
  • Eke-Ekwute
   973105
  • Epe-Agbo
   973105
  • Epeilo
   973105
  • Epeilo-Ikpoyi
   973105
  • Idede
   973105
  • Idiri
   973105
  • Idodoloko
   973105
  • Ijadoja
   973105
  • Ikregi
   973105
  • Ipichicha
   973105
  • Ipiga
   973105
  • Ipole Abo
   973105
  • Ipu-Ugbogbo
   973105
  • Ipuchicha
   973105
  • Obuh
   973105
  • Oda
   973105
  • Odoba
   973105
  • Odwebe
   973105
  • Ofojo
   973105
  • Ogaje
   973105
  • Ogene
   973105
  • Ogonkwu
   973105
  • Okoncheta
   973105
  • Olabekpa
   973105
  • Olachagbaha
   973105
  • Oladu
   973105
  • Olagwuche
   973105
  • Olamago
   973105
  • Oloche
   973105
  • Onchegbi
   973105
  • Orido
   973105
  • Oto
   973105
  • Otukpa
   973105
  • Owoso
   973105
  • Ubiegi
   973105
  • Udegi
   973105
  • Ugbamaka
   973105
  • Ugbogwu
   973105
  • Ugbokpo
   973105
  • Ukwo
   973105
  • Umarichi
   973105
  • Zaria
   973105
 3. Owukpa
  • Adu
   973103
  • Agira
   973103
  • Aiede
   973103
  • Aifam-Centre
   973103
  • Aiji
   973103
  • Alagarunu
   973103
  • Amejo
   973103
  • Anchimodo
   973103
  • Ankpa
   973103
  • Annachowga
   973103
  • Atamaka
   973103
  • Ati
   973103
  • Ebanna
   973103
  • Ebela
   973103
  • Ede
   973103
  • Eha-Uleke
   973103
  • Ehicho
   973103
  • Ehuhu
   973103
  • Ejaa
   973103
  • Ejule
   973103
  • Eke
   973103
  • Eke-Ai odu
   973103
  • Eke-Akpa
   973103
  • Elugu
   973103
  • Epiege
   973103
  • Eru
   973103
  • Eyere
   973103
  • Eyupi
   973103
  • Ibagba
   973103
  • Ibiti
   973103
  • Idogobe
   973103
  • Iga-Uroko
   973103
  • Ikwo
   973103
  • Ipole
   973103
  • Ipole-Aitan
   973103
  • Ipole-Aiuja
   973103
  • Ipole-Ekere
   973103
  • Ipole-Owukpa
   973103
  • Iwewe
   973103
  • Iwewe-Aiodu
   973103
  • Oderigbo
   973103
  • Ogbata
   973103
  • Ogbonoko
   973103
  • Ogichigodi
   973103
  • Ogwurutee
   973103
  • Okpoto
   973103
  • Okpudu
   973103
  • Olempe-Ogicho
   973103
  • Oma
   973103
  • Onyirada
   973103
  • Owukpa
   973103
  • Owuruwuru
   973103
  • Ubafu
   973103
  • Ubenjira
   973103
  • Ubono
   973103
  • Ugbokpo
   973103
  • Ugbugbu
   973103
  • Ukalegwu
   973103
  • Uko
   973103
  • Uleke
   973103
  • Umafu
   973103
 4. Postal Facility
  • Orokam
   972006

Benue Other Codes

The main post offices in each region in Nigeria have postal codes ending in 0001. The lowest postal code is 100001 and the highest with a special code is 982112.

NIPOST or Nigerian Postal Service is a company owned and operated by the government of this country. The country has a total of more than 5000 post offices spread throughout the region. Find the correct ZIP (Zone Improvement Plan) code or Postal Code for the postal address you need.